Kontakt

Kontakt

Kontakt

Adres

Trębki Nowe 74c, 05-170 Zakroczym

E-mail
Telefon kontaktowy

+48 509 288 041

+48 572 929 933

Podmiot Prowadzący

Różany Dwór Seniora Anna Brzeska
Trębki Nowe 74c, 05-170 Zakroczym
tel. 509-288-041

Placówka wpisana jest do Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 196

W dniu przyjęcia potrzebne są następujące dokumenty:

-Dokument tożsamości mieszkańca.

-Legitymacja ubezpieczeniowa mieszkańca

-Dokument tożsamości osoby podpisującej umowę o usługi z Domem Seniora

-Kserokopię kart informacyjnych z pobytów w szpitalu

-Informację dotyczącą nazwy i sposobu przyjmowanie leków które otrzymuje aktualnie mieszkanie

-W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie orzeczenie sądu

-Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Zapoznaj się z formalnymi szczegółami rejestracji i pobytu
Warunki przyjęcia oraz zasady pobytu i płatności za pobyt Mieszkańca w Domu Seniora szczegółowo
określa umowa o świadczenie usług opiekuńczych i bytowych, zawierana pomiędzy Różany Dwór Seniora                                    z siedzibą 05-170 Zakroczym, prowadzącą Dom Seniora, a Mieszkańcem
lub jego przedstawicielem ustawowym albo Mieszkańcem i inną osobą, która zobowiązana będzie do
ponoszenia całkowitej odpłatności za pobyt Mieszkańca w Domu Seniora.


1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest czynność niezbędna do zawarcia lub wykonania
umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora, lub też obowiązek wynikający z przepisów
prawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą:
w celu pobytu w Różanym Dworze Seniora,
• w celu zawarcia i realizacji umowy,
• w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią,
• w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
• Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem w celu
realizacji zawartej umowy lub udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
• Posiadają Państwo prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa,
w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora nie krócej niż przez czas
trwania umowy i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

Każdy Mieszkaniec lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na
podstawie Art. 6 ust. 1 a, b, c, f oraz Art. 9 ust.2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażającego zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych i/lub osoby przekazywanej na pobyt w Różanym Domu Seniora w procesie przyjęcia i pobytu
w Domu Seniora prowadzonego przez Różany Dwór Seniora.
Zapraszamy do zapoznania się z formalnymi szczegółami pobytu, które określa Regulamin
Organizacyjny.